Beloningsbeleid medewerkers Maesstad B.V.

Het beloningsbeleid van Maesstad B.V. is vastgesteld op 1 juli 2021 en treedt in werking op 1 juli 2021.

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zouden worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Maesstad B.V., met uitzondering van freelance medewerkers.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • marktconform in verband met aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • klantbelang centraal
 • lange termijn doelstelling
 • transparant, eenvoudig
 • voldoen aan wet- en regelgeving
 • adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning

De volgende beloningsvormen komen voor binnen onze onderneming.

 • Vast salaris. Deze beloning is marktconform. Inschaling is onder andere afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
 • Jaarlijks 8% vakantietoeslag.
 • Bonusuitkering. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om een bonus uit te keren. Dit is afhankelijk van het persoonlijk functioneren van de medewerker en de bedrijfsresultaten van Maesstad; de directie beslist hierover.
 • Reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 • Onkostenvergoeding. Een aantal medewerkers ontvangt een (functie-gebonden) onkostenvergoeding voor kosten die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Studiekosten. Bij medewerkers die een studie volgen, die bijdraagt aan het verhogen van de kennis binnen het kantoor, worden de volledige studiekosten vergoed.
 • Auto van de zaak. Wanneer het bezoeken van relaties onderdeel uitmaakt van hun functie, kan aan een aantal medewerkers een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
 • Deelname aan collectieve pensioenregeling.
 • Belastingvrije vergoedingen op grond van de Werkkostenregeling; de directie beslist hierover.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van de klant en zal passende adviezen verstrekken en adviseert en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • beloning op basis van provisie (door aanbieder)
 • beloning op basis van vaste fee (door klant)
 • beloning op basis van urendeclaratie (door klant)
 • combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden kenbaar/transparant gemaakt aan de klant in onze dienstenwijzer / dienstverleningsdocumenten. Alle beloningen worden getoetst aan de principes van de norm dat de beloning niet kennelijk onredelijk mag zijn. Het interne beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming met betrekking tot:

 • beheersbaarheid van personeelskosten
 • onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • verloop personeel

Transparant beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantbehandeling (de klant staat centraal). Van ons interne beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Evaluatie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgesteld door de directie van Maesstad B.V.. Eén keer per 5 jaar vindt een evaluatie plaats van het gehanteerde beloningsbeleid en wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden, zoals:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? En waarop is dat gebaseerd?
 • Wanneer er actiepunten in de risicoanalyse zijn geconstateerd, dan wordt schriftelijk vastgelegd welke maatregelen moeten worden genomen en op welke termijn dit moet zijn gebeurd.

De directie is verantwoordelijk voor de integere en onafhankelijke uitvoering van de evaluaties en risicoanalyses van het gehanteerde interne beloningsmodel.

Variabele beloning

Maesstad B.V. is een allround financieel advieskantoor, dat adviseert en bemiddelt in schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

Wij hanteren in ons bedrijfsbeleid de volgende kernwaarden.

Onze relaties adviseren wij integer, solide en klantgericht. Het belang van onze relaties stellen wij voorop en wij passen onze dienstverlening daarbij aan.

Wij streven naar een lange termijnrelatie met onze klanten, waarbij wij hen in alle facetten van hun persoonlijke en/of zakelijke leven financieel adviseren. Wij willen onze relaties helpen hun financiële doelstellingen te behalen, waarbij wij hun financiële risico’s zoveel mogelijk willen beperken en voorkomen.

Voor onze medewerkers willen wij een integere, solide en klantgerichte werkgever zijn. Ook in onze bedrijfsstrategie willen wij voor ons eigen bedrijf financiële risico’s zoveel mogelijk beperken en voorkomen. Onze medewerkers willen wij een transparant personeelsbeleid bieden, dat consequent wordt toegepast. Wij willen een werkgever zijn, waar onze medewerkers trots op zijn.

Van onze medewerkers eisen wij dat zij handelen in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Doelomschrijving

Maesstad B.V. hanteert voor haar medewerkers als extra arbeidsvoorwaarde een variabele beloning bovenop het vaste bruto maandsalaris.

Met deze variabele beloning willen wij:

 • Stimuleren dat onze medewerkers gedrag vertonen dat in overeenstemming is met ons bedrijfsbeleid en;
 • Waardevolle medewerkers aan ons bedrijf binden.
 • Het volgende gedrag achten wij in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid:
 • Integer, solide en klantgericht adviseren, waarbij het belang van de klant voorop staat;
 • Streven naar lange termijnrelaties met klanten, waarbij opzegging uit onvrede over de prijs, de voorwaarden en/of onze dienstverlening zoveel mogelijk moet worden voorkomen;
 • Voorkomen en beperken van financiële risico’s bij onze klanten en voor ons eigen bedrijf.
 • Het volgende gedrag achten wij niet in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid:
 • Het adviseren van een te hoog verzekerd bedrag, een te hoge premie of een te lange duur, die niet in het belang van de klant zijn;
 • Het adviseren van slechte of risicovolle producten, het maken van te hoge kosten of het niet zorgvuldig doorlopen van het adviesproces, waardoor imagoschade voor ons bedrijf wordt veroorzaakt of de continuïteit in gevaar wordt gebracht;
 • Het sluiten van zoveel mogelijk producten of een sterke voorkeur voor een bepaald product of een bepaalde verzekeraar, waarbij het belang van de klant niet of onvoldoende als uitgangspunt wordt genomen.

Onze medewerkers worden op dit gedrag regelmatig beoordeeld en aangestuurd.

Uitgangspunten

Bij het ontwerp van de regeling voor variabele beloning is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • De regeling ondersteunt ons bedrijfsbeleid en onze kernwaarden;
 • De regeling sluit aan bij de wettelijke regels voor een beheerst beloningsbeleid in de financiële sector.

Werkingssfeer

Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van hun vaste inkomen uitmaakt. De variabele beloning wordt voor minimaal 50% gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die het klantbelang dienen.

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.

Maesstad en de logistieke sector

Havenstad, Maasstad, Rotterdam. Wij zijn een typisch Rotterdamse no nonsense” organisatie en onderschrijven de leus ‘geen woorden maar daden’. Deze visie sluit volgens ons namelijk naadloos aan bij de bedrijven die actief zijn in de logistieke sector, waar effectiviteit en efficiëntie belangrijke pijlers zijn. De uitspraak “zonder transport staat alles stil” is voor ons een extra motivatie om er zorg voor te dragen dat, in geval van schade, uw bedrijf hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Vanwege onze expertise hebben al veel bedrijven in deze sector voor Maesstad gekozen als deskundige en betrouwbare partner in verzekeringen.

Ons volmachtbedrijf,

Maeshave Assuradeuren, is een Rotterdams volmachtbedrijf, dat optreedt namens verschillende toonaangevende verzekeraars. Maeshave Assuradeuren kan voor rekening en risico van deze maatschappij(en) verzekeringen accepteren, de polissen daarvoor tekenen en eventuele schade regelen en vergoeden. De verbondenheid met ons volmachtbedrijf, Maeshave Assuradeuren , geeft ons de extra handvatten om u extra kwaliteit in onze totale dienstverlening te bieden. Meer informatie over deze activiteiten en samenwerking kunt u lezen op de website van www.maeshave.nl